2021
TREE-HUGGER
video performance, HD 2'20", image realisation Michał Klasik/Michalina W. Klasik
Poland leads among European countries in the ranking of logging intensity. The level of felling has almost doubled here in the last 20 years. The most valuable forests are systematically cut down. Moreover, the amendment to the act on renewable energy adopted by the government allows the oldest and most valuable trees for ecosystems to be burned in power plants.
— I can also see it in ”my” forest. Every wander there is imprinted with bright orange spots — the paint, marking the trees to be cut, "glows” from the next and next trunks. Too many.
The orange spots stay under my eyelids when I return from the forest. Along with this image comes a fear of the future.
Deforestation\felling of old-growth forests is one of the main reasons for the massive extinction of species, it is also one of the main factors leading us towards a climate catastrophe.
The term “tree-huggers” is used not only to describe people who like hugging trees and absorbing their energy, but mainly for those who stand up for nature. Several years ago, Polish activists chained themselves to trees, in defense of the Białowieża Forest, the oldest one in Europe. It has been a few months since a group of activists started camping out in the Carpathian Forest, trying to prevent its logging.
It is said that the first “tree-huggers” were 294 men and 69 women of the Indian Bishnois tribe, who died in 1730, trying to protect the forest in their village against being cut.
Dying, they were hugging the trees till the end. 
2021
TREE-HUGGER
performance dokamerowy, HD 2'20", realizacja obrazu Michał Klasik/ Michalina W. Klasik
Polska przoduje wśród krajów europejskich w rankingu intensywności wyrębu lasów. W ciągu ostatnich 20 lat poziom wycinek wzrósł tutaj prawie dwukrotnie. Systematycznie wycinane są najcenniejsze i najstarsze drzewostany. Dodatkowo zmiana ustawy o OZE, przyjęta przez rząd, pozwala na spalanie w elektrowniach najstarszych, najcenniejszych dla ekosystemów drzew. — Widzę to także w moim" lesie. Każda wędrówka do niego naznaczona jest jaskrawo pomarańczowymi plamami — farba, znacząca drzewa do wycinki, świeci" z kolejnych i kolejnych pni. Zbyt wielu. Pomarańczowe plamy po powrocie z lasu zostają pod powiekami. Wraz z nimi pojawia się lęk o przyszłość.
Wylesianie\ wycinanie starych lasów jest jedną z głównych przyczyn masowego wymierania gatunków, to też jeden z głównych czynników prowadzących nas w stronę katastrofy klimatycznej.
Określenie tree-huggers" w języku angielskim oznacza nie tylko osoby, które lubią przytulać się do drzew, pobierać z nich energię, ale przede wszystkim mianem tym określa się tych, którzy stają w obronie przyrody. Kilka lat temu polscy aktywiści przykuwali się do drzew w obronie Puszczy Białowieskiej, najstarszej puszczy w Europie. Od kilku miesięcy grupa osób koczuje w Puszczy Karpackiej, starając się obronić ją przed wycinką.
Mówi się, że pierwszymi tree-huggers" było 294 mężczyzn i 69 kobiet należących do hinduistycznego plemienia Bishnois, którzy 1730 r. zginęli, próbując ochronić las w swojej wiosce przed wycinką.
Umierając, trzymali do końca w objęciach drzewa.Back to Top