2019
petitions
Installation; several hundred petitions sealed in envelopes, black ink.
I lay under the wall thousands of envelopes immersed in black ink. Petitions - my mailbox is full of them. Those already signed and those to sign. Signing such documents is a kind of  ”passive help”, the simplest form of opposition, almost no effort required. I do this, but this does not bring relief. It leaves mainly another information about the harm and the lack of boundaries of human desire for domination.
2019
petycjE 
Instalacja; kilkaset petycji zaklejonych w kopertach, czarny tusz.
Sterty kopert zanurzonych w czarnym atramencie, układam pod ścianą we wciąż rosnące „wieże”. Moje skrzynki mailowe są pełne petycji. Tych już podpisanych i tych do podpisania. Podpisywanie takich dokumentów to rodzaj „biernego pomagania”, najprostsza forma sprzeciwu, prawie niewymagająca wysiłku. Robię to, jednak czynność ta nie przynosi ulgi. Pozostawia po sobie głównie kolejną informację o krzywdzie i braku granic ludzkiej chęci dominacji.
Petitions, FaVU Gallery, Brno, Czech Republic 2019 / Petycje, FaVU Gallery, Brno, Czechy 2019; fot. Polina Davidenko.
 Petitions, Wrocław Drawing Triennial, BWA Gallery 2019 / Petycje, Triennale Rysunku Wrocław, BWA Wrocław Główny, 2019.
Back to Top