{ENG}
The secret activism 
is an area of my research, which I have been intensively involved in for several years. The title refers to Mikołaj Smoczyński’s series of works ”The Secret Performance”. He wrote about it: 
”My attention has been turned away from undefined abstractions and focused on the area of self-knowledge and existence. (...) Despite everything I do, I have always felt connected with tradition. I have never been a performer, and especially now I do not feel it. I have never found enough courage or that specific shamelessness which is necessary to perform in front of an audience. (...) My actions have always been only for photography. They were the experience of one.” 
Being an activist, also in art, requires similar traits of character as being a performer described by M. Smoczynski, and like him I cannot fully find those features in myself. At the same time, however, I feel an irresistible need to take up current topics concerning widely understood ecology/decolonization of nature, to join voices opposing the anthropocentric vision of the world. My attention is shifting more and more intensively to the areas related to the reflection on the sense of our existence in relation to the ongoing degradation of the planet and the threat of climatic disaster. That is why within the framework of this project - which seems to be a project for many years - works are created which are supposed to induce reflection in a subtle way, in line with the strategies of shaping social attitudes.
{PL}
The secret activism
to obszar moich badań/poszukiwań, którym intensywnie zajmuję się od kilku lat. Tytuł nawiązuje do cyklu prac Mikołaja Smoczyńskiego  „The Secret Performance”. Pisał on o nim: 
„Moja uwaga została odwrócona od nieokreślonych abstrakcji, a skoncentrowała się na obszarze samopoznania i egzystencji. (…) Pomimo wszystkiego, co robię, zawsze czułem się związany z tradycją. Nigdy nie byłem performerem, a zwłaszcza teraz się nim nie czuję. Nigdy nie znajdowałem w sobie dostatecznej odwagi, ani też owego specyficznego bezwstydu, które są niezbędne, aby wystąpić przed publicznością.(…) moje akcje były zawsze tylko dla fotografii. Były doświadczeniem jednego.” 
Bycie aktywistką/tą, również w sztuce, wymaga podobnych cech charakteru jak opisywane przez M. Smoczyńskiego bycie performerem i tak jak on nie potrafię w sobie tych cech do końca odnaleźć. Równocześnie jednak odczuwam nieodpartą potrzebę podejmowania aktualnych tematów dotyczących szeroko pojętej ekologii/dekolonizacji przyrody, przyłączenia się do głosów przeciwstawiających się antropocentrycznej wizji świata. Moja uwaga coraz intensywniej przenosi się w obszary związane z rozważaniami nad sensem naszej egzystencji w odniesieniu do postępującej degradacji planety i zagrożenia katastrofą klimatyczną. Dlatego w ramach tego projektu - który wydaje się być projektem na wiele lat, powstają prace, które mają bez nachalnego moralizatorstwa, w subtelny sposób skłaniać do refleksji, wpisując się w strategie kształtowania postaw społecznych.
To The Birds,  fragment of the work, 2018 / Do Ptaków, fragment pracy, 2018.