2023
Come with me Sister II
installation/message, Zukunftsvisionen Festival, Kunsthalle Gorlitz, Germany.

An installation prepared between wild creatures, plants and the sentences of 'Women who Run With the Wolves", read over and over again, between women's protests in Poland and disagreement with the destruction of the surrounding nature. But with a belief in the (secret) activism, the practice of deep culture and deep ecology. This exhibition is one more attempt to add the courage to develop new, good stories about the world, to build a community — including one that transcends species.2023
Chodź ze mną Siostro II
instalacja/komunikat, Zukunftsvisionen Festival, Kunsthalle Gorlitz, Niemcy.
Instalacja rzygotowywana pomiędzy dzikimi istotami, roślinami i odczytywanymi wciąż od nowa zdaniami “Biegnącej z wilkami”, pomiędzy protestami kobiet i niezgodą na niszczenie otaczającej przyrody. Ale za to z wiarą w (sekretny) aktywizm, praktykę głębokiej kultury i głębokiej ekologii. Wystawa ta jest jedną z kolejnych prób dodania odwagi w wypracowywaniu nowych, dobrych opowieści o świecie, do budowania wspólnoty  również tej ponadgatunkowej.Back to Top