2023/24
SENTIENT PERSONS
A collection of objects/plaques; paper, earth, transparent etui;
During the christmas period (December 2023), selected cards were part of an installation made for the Minus1.artspace Gallery in Katowice. 

All animals are born equal and they have the same rights to existence. Article 1, Universal Declaration of Animal Rights
To withdraw from the centre is to accept that my perspective is not the only one. It is to understand that I inhabit the world together with many other (often very different and for me incomprehensible) sentient beings. Beings who, despite their differences – like me – wish to live in peace and avoid suffering.
The term 'person' has so far been used to show our (human) superiority and distinctiveness. Arguments attributing this status to only human beings, in the light of today's knowledge, seem naive. However, in the collective consciousness, this distinctiveness has been perpetuated, leading to the justification of the harm inflicted.
According to the 'Our World In Data' report, containing verified numbers compiled by the Food and Agriculture Organisation of the United Nations, globally 900,000 cows, 1.4 million goats, 1.7 million sheep, 3.8 million pigs, 11.8 million ducks, 202 million chickens, hundreds of millions of fish are killed every day. In addition, we know that only 4 percent of all animals living in the world are already wild. Despite this, in Poland alone, more than a million of them are killed by hunters every year.
This knowledge, together with the awareness that in patriarchal societies there is a non-coincidental parallel between not giving voice to both women and non-human beings/nature, led me to prepare small drawing objects entitled 'sentient persons'. I use in them the convention of business cards, like those of conference tables or those prepared for the table of invited guests, to symbolically give voice to non-human beings/persons. I fill in the contours of the letters with a brush dipped in earth/Earth – the matter we all share.


. 
2023/24
OSOBY CZUJĄCE
Zbiór obiektów/wizytówek; papier, ziemia, przezroczyste etui;
W okresie świąt (grudzień 2023) wybrane wizytówki stanowiły część instalacji wykonanej dla galerii Minus1.artspace w Katowicach. 

Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia. art.1, Światowa Deklaracja Praw Zwierząt
Wycofać się z centrum to zaakceptować fakt, że moja perspektywa nie jest jedyna. To zrozumieć, że zamieszkuję świat wraz z wieloma innymi (często bardzo odmiennymi i dla mnie niezrozumiałymi) istotami czującymi. Istotami, które, pomimo różnic, tak jak ja – pragną żyć w spokoju i uniknąć cierpienia.
Terminu „osoba” używano dotąd w celu ukazania naszej (ludzkiej) wyższości i odrębności. Argumenty przypisujące ten status tylko człowiekowi, w świetle dzisiejszej wiedzy wydają się naiwne. Jednak w zbiorowej świadomości odrębność ta została utrwalona, prowadząc do usprawiedliwiania zadawanej krzywdy.
Według raportu „Our World In Data”, zawierającego sprawdzone dane liczbowe zebrane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, globalnie każdego dnia zabijane jest 900 tys. krów, 1,4 mln kóz, 1,7 mln owiec, 3,8 mln świń, 11,8 mln kaczek, 202 mln kurczaków, setki milionów ryb. Dodatkowo wiemy, że już tylko 4 procent wszystkich żyjących na świecie zwierząt to zwierzęta dzikie. Pomimo tego, w samej Polsce, co roku z rąk myśliwych ginie ich ponad milion.
Ta wiedza wraz ze świadomością, że w społeczeństwach patriarchalnych występuje nieprzypadkowa zbieżność pomiędzy nieprzyznawaniem głosu zarówno kobietom jak i istotom pozaludzkim/przyrodzie, poprowadziła mnie do przygotowania niewielkich rysunkowych obiektów pt. „osoby czujące”. Wykorzystuję w nich konwencję wizytówek, jak te z konferencyjnych stołów czy te przygotowywane na stół dla zaproszonych gości, aby symbolicznie oddać głos istotom/osobom pozaludzkim. Kontury liter wypełniam za pomocą pędzelka maczanego w ziemi/Ziemi – materii wspólnej nam wszystkim.

osoby czujące, Minus1.artspace, Katowice, 2023/24  / sentient persons, Minus1.artspace Gallery, Katowice 2023/24.
Back to Top