2022
MANIFESTO
installation; handwritten text, earth
A Secret Activism Manifesto, written on the gallery wall with a brush soaked in damp earth/Earth combined with several elements from the "tree-huggers" and "Polish landscape" collections during the "Unidentified Terrain" exhibition.

curator: Magdalena Kreis, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice
. 
2022
MANIFEST
instalacja; napisany odręcznie tekst, ziemia
Manifest Sekretnego Aktywizmu, zapisany na ścianie galerii pędzlem maczanym w wilgotnej ziemi/Ziemi zestawiony z kilkoma elementami ze zbiorów “tree-huggers” i “pejzaż polski” podczas wystawy “Niezidentyfikowany teren”.fot. B.Kubska
fot. B.Kubska
Back to Top