2022
Come with me Sister — after all, you KNOW — love and compassion beyond species!
installation/message
Come with me Sister — after all, you KNOW — love and compassion beyond species! — is an installation/communication that was on view at the Minus1.artspace gallery in Katowice until 10.10.2022.
Prepared between wild creatures, plants and the sentences of 'Women who Run With the Wolves", read over and over again, between women's protests in Poland and disagreement with the destruction of the surrounding nature. But with a belief in the (secret) activism, the practice of deep culture and deep ecology. This exhibition is one more attempt to add the courage to develop new, good stories about the world, to build a community — including one that transcends species.


The whole installation is constructed around a single sentence written on the gallery wall with a brush dipped in damp earth. All the objects/drawings there complement its message. The works are accompanied by a small collection of concepts, quotations collected in the form of an appendix.
// APPENDIX
→ ”The Wild Woman belongs to you. She belongs to all women. To find her, it is necessary for women to return to their instinctive lives, their deepest knowing. 
So, let us push on now, and remember ourselves back to the wild soul. Let us sing her flesh back onto our bones. Shed any false coats we have been given. Don the true coat of powerful instinct and knowing. (...)
Let us return now, wild women howling, laughing, singing up The One who loves us so. (...)
Without us, Wild Woman dies. Without Wild Woman, we die. 
Para Vida, for true life, both must live.” (1)
→ WITCH 
The Polish name for witch means 'the one who knows'. Name formed with the suffix *-ьma (from the Proto - Slavic verb *věděti 'to know'). 
→ Dziewanna 
Slavic goddess of wild nature /Praslavic divьjь means wild, both in reference to the forest (cf. Latin silvestris - forest, wild) and to the animals living in it (Latin fera - wild animal, ferus - wild)/. (2)
→ mullein (verbascum)
the Polish name “dziewanna”
a plant that grows in hills, thickets, wastelands, forest edges and "wild" areas. 
→ ”When women do not speak, when not enough people speak, the voice of the Wild Woman becomes silent, and therefore the world becomes silent of the natural and wild too. Silent, eventually, of wolf and bear and raptors. Silent of singings and dancings and creations. Silent of loving, repairing, and holding. Bereft of clear air and water and the voices of consciousness.” (3)
→ REVOLUTION IS A WOMAN 
→ THE SECRET ACTIVISM 
for more information visit https://michalinawklasik.com
-------------------------------------------------------------------------------
(1) - Clarissa Pinkola Estés, Women Who Run With the Wolves, s.22.
2) - Wojciech „Lutygozd” Wochna, Dziewanna-Dziwina – goddess of wild nature, “Dzikie Życie” nr 10/268, 2016.
(3) - Clarissa Pinkola Estés, Women Who Run With the Wolves, s.180.​​​​​​​
2022
Chodź ze mną Siostro – przecież WIESZ – miłość i współczucie ponad gatunkami!
instalacja/komunikat
Chodź ze mną Siostro – przecież WIESZ miłość i współczucie ponad gatunkami!  to instalacja/komunikat, którą do 10.10.2022 można było oglądać na żywo w galerii Minus1artspace w Katowicach.
Przygotowywana pomiędzy dzikimi istotami, roślinami i odczytywanymi wciąż od nowa zdaniami “Biegnącej z wilkami”, pomiędzy protestami kobiet i niezgodą na niszczenie otaczającej przyrody. Ale za to z wiarą w (sekretny) aktywizm, praktykę głębokiej kultury i głębokiej ekologii. Wystawa ta jest jedną z kolejnych prób dodania odwagi w wypracowywaniu nowych, dobrych opowieści o świecie, do budowania wspólnoty  również tej ponadgatunkowej.
Całość została skonstruowana wokół jednego zdania zapisanego na ścianie galerii za pomocą pędzla maczanego w wilgotnej ziemi. Wszystkie znajdujące się tam obiekty/ rysunki dopełniają jego przekaz. Pracom towarzyszy niewielki zbiór pojęć, cytatów zebrany w formie appendixu.
// APPENDIX
→ „Dzika Kobieta jest twoja, bo należy do wszystkich kobiet. By ją odnaleźć, kobiety muszą powrócić do instynktów, do swej najgłębszej wiedzy. Więc wyruszajmy w podróż i sięgajmy pamięcią wstecz, do naszej pierwotnej duszy. Śpiewajmy, by jej kości obrosły ciałem. Zrzućmy wszystkie fałszywe okrycia, któreśmy otrzymały. Załóżmy autentyczny płaszcz naszych potężnych instynktów i wiedzy. (...) Powróćmy, dzikie i wyzwolone, ze skowytem, śmiechem i śpiewem, do Tej Jedynej, która nas kocha. (...) Bez nas Dzika Kobieta umiera. Bez Dzikiej Kobiety umieramy my. Para Vida, dla prawdziwie pełnego życia obie muszą żyć.” (1)
→ WIEDŹMA
ta, która wie’. Nazwa utworzona przyrostkiem *-ьma (od prasłowiańskiego czasownika *věděti ‘wiedzieć’). (2)
→ Dziewanna 
słowiańska bogini dzikiej przyrody /prasłowiańskie divьjьznaczy dziki, zarówno w odniesieniu do lasu (por. łacińskie silvestris – leśny, dziki), jak i do zwierząt w nim żyjących (łac. fera – dzikie zwierzę, ferus – dziki)/ (3)
→ dziewanna (verbascum)
roślina porastająca wzgórza, zarośla, nieużytki, skraje lasów, tereny „dzikie”. Wspomaga leczenie chorób górnych dróg oddechowych i dróg żółciowych. Stosuje się ją także przy zaburzeniach miesiączkowania.
→ „Kiedy kobiety nie mówią głośno, cichnie głos Dzikiej Kobiety, cichnie natura i świat przyrody. Nie słychać już wilków, niedźwiedzi, drapieżnych ptaków. Nie słychać śpiewu, tańca i tworzenia. Cichnie miłość, chęć naprawiania świata, harmonia z naturą. Światu brakuje świeżego powietrza i wody, a także głosów świadomości.” (4)
→ REWOLUCJA JEST KOBIETĄ (5)
→ SEKRETNY AKTYWIZM 
więcej informacji na https://michalinawklasik.com
-------------------------------------------------------------------------------
(1) - Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami, s.31-32.
(2) - Wiesław Boryś, Słownik Etymologiczny Języka Polskiego, s.692.
(3) - Wojciech „Lutygozd” Wochna, Dziewanna-Dziwina – bogini dzikiej przyrody, „Dzikie Życie” nr 10/268, 2016.
(4) - Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami, s.267-268. 
(5) - Jedno z haseł Strajku Kobiet, 2020.
Back to Top