2019
EVERY DAY FROM THE BEGINNING
Text installation; sheets of notebook, black ink, whole area 270x370cm.
This work is a continuation of the 'Notebooks'. I have stopped writing down information about man's destructive activities towards non-human beings, nature, but I continue to write down my "mantra"  – repeating sentences alternately:
”Every day from the beginning I try to forgive myself that I am a human” and ”Every day from the beginning I try to forgive you that you are a human”.
To help me to work through this tough knowledge a little bit and regain the balance.
2019
Każdego dnia od nowa
Instalacja; kartki z zeszytu, czarny atrament, ok. 270x370cm.
Praca ta jest kontynuacją „Zeszytów”. Przestałam zapisywać informacje o destrukcyjnej działalności człowieka względem istot pozaludzkich, przyrody, ale kontynuuję zapisywanie swojej „mantry” – powtarzanych naprzemiennie zdań: 
“Każdego dnia od nowa podejmuję próbę wybaczenia sobie, że jestem człowiekiem” i “Każdego dnia od nowa podejmuję próbę wybaczenia Tobie, że jesteś człowiekiem”.
Aby pomogły choć trochę w przepracowaniu trudnej wiedzy i odzyskaniu równowagi.
Every Day, FaVU Gallery, Brno, Czech Republic 2019Każdego dnia, FaVU Gallery, Brno, Czechy 2019; fot. P. Davidenko.
Every Day, FaVU Gallery, Brno, Czech Republic 2019 / Każdego dnia, FaVU Gallery, Brno, Czechy 2019; fot. P. Davidenko.
Back to Top