2021
POLISH LANDSCAPE
Series of works (still increasing), including:  
- Polish Landscape\ Flag, orange wood marking spray on canvas and wood, approx.120x105cm.  
- Polish Landscape, digital print on fragments of recycled cotton paper. The work consists of 162 modules, each measuring 25x14,3cm, the surface dimensions of the entire work are 150x380cm.
- Artifact 01, object found in the forest; bark, tree marking spray, approx.28x13cm.
- Old, damaged bird houses found at logging areas.  
POLAND LEADS AMONG EUROPEAN COUNTRIES IN THE RANKING OF LOGGING INTENSITY. OVER THE PAST TWENTY YEARS, THE LEVEL OF DEFORESTATION HAS ALMOST DOUBLED HERE. THE OLDEST AND MOST VALUABLE FOREST ARE SYSTEMATICALLY CUT DOWN. IN ADDITION, THE AMENDMENT TO THE ACT ON RENEWABLE ENERGY ADOPTED BY THE GOVERNMENT ALLOWS THE OLDEST AND MOST VALUABLE TREES FOR ECOSYSTEMS TO BE BURNED IN POWER PLANTS.
— I can also see it in ”my” forest. Every wander there is imprinted with bright orange spots — the paint, marking the trees to be cut, „glows” from the next and next trunks. Too many. The orange spots stay under my eyelids when I return from the forest. Along with this image comes a fear of the future.
DEFORESTATION IS ONE OF THE MAIN REASONS FOR THE MASSIVE EXTINCTION OF SPECIES; IT IS ALSO ONE OF THE MAIN FACTORS LEADING US TOWARDS A CLIMATE CATASTROPHE.
2021
PEJZAŻ POLSKI
Cykl prac (który wciąż się rozrasta), w tym: 
- Pejzaż polski\ Flaga, pomarańczowy spray do znakowania drewna na płótnie i drewnie, ok.120x105cm.
- Pejzaż polski, druk cyfrowy na fragmentach papieru bawełnianego, pochodzących z własnego recyclingu. Praca składa się ze 162 modułów o wym. 25x14,3cm każdy, wym. całk.150x380cm.
- Artefakt 01, obiekt znaleziony w lesie; kora, farba do znakowania drzew, ok. 28x13cm.
- Zniszczone budki dla ptaków, pochodzące z miejsc wycinek.
POLSKA PRZODUJE WŚRÓD KRAJÓW EUROPEJSKICH W RANKINGU INTENSYWNOŚCI WYRĘBU LASÓW. W CIĄGU DWUDZIESTU LAT POZIOM WYCINEK WZRÓSŁ TUTAJ PRAWIE DWUKROTNIE. SYSTEMATYCZNIE WYCINANE SĄ NAJSTARSZE I NAJCENNIEJSZE DRZEWOSTANY.
DODATKOWO ZMIANA USTAWY O OZE, PRZYJĘTA PRZEZ POLSKI RZĄD, POZWALA NA SPALANIE W ELEKTROWNIACH NAJSTARSZYCH, NAJCENNIEJSZYCH DLA EKOSYSTEMÓW DRZEW. 
— Widzę to również w „swoim” lesie. Każda wędrówka do niego naznaczona jest jaskrawo pomarańczowymi plamami — farba znacząca drzewa do wycinki „świeci” z kolejnych i kolejnych pni. Zbyt wielu. Pomarańczowe plamy po powrocie z lasu zostają pod powiekami, wraz z nimi pojawia się lęk o przyszłość.
WYLESIANIE\WYCINANIE STARYCH LASÓW TO JEDEN Z GŁÓWNYCH POWODÓW MASOWEGO WYMIERANIA GATUNKÓW, TO TEŻ JEDEN 
Z GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW PROWADZĄCYCH NAS W STRONĘ KATASTROFY KLIMATYCZNEJ.
Back to Top